Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

Genome sequencing of the high oil crop sesame provides insight into oil biosynthesis

Linhai Wang, Sheng Yu, Chaobo Tong, Yingzhong Zhao, Yan Liu, Chi Song, Yanxin Zhang, Xudong Zhang, Ying Wang, Wei Hua, Donghua Li, Dan Li, Fang Li, Jingyin Yu, Chunyan Xu, Xuelian Han, Shunmou Huang, Shuaishuai Tai, Junyi Wang, Xun Xu, Yingrui Li, Shengyi Liu*, Rajeev K Varshney*, Jun Wang* and Xiurong Zhang*

Genome Biology 2014, 15:R39  doi:10.1186/gb-2014-15-2-r39

Include


Format