Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

Genome of the long-living sacred lotus (Nelumbo nucifera Gaertn.)

Ray Ming*, Robert VanBuren, Yanling Liu, Mei Yang, Yuepeng Han, Lei-Ting Li, Qiong Zhang, Min-Jeong Kim, Michael C Schatz, Michael Campbell, Jingping Li, John E Bowers, Haibao Tang, Eric Lyons, Ann A Ferguson, Giuseppe Narzisi, David R Nelson, Crysten E Blaby-Haas, Andrea R Gschwend, Yuannian Jiao, Joshua P Der, Fanchang Zeng, Jennifer Han, Xiang Jia Min, Karen A Hudson, Ratnesh Singh, Aleel K Grennan, Steven J Karpowicz, Jennifer R Watling, Kikukatsu Ito, Sharon A Robinson, Matthew E Hudson, Qingyi Yu, Todd C Mockler, Andrew Carroll, Yun Zheng, Ramanjulu Sunkar, Ruizong Jia, Nancy Chen, Jie Arro, Ching Man Wai, Eric Wafula, Ashley Spence, Yanni Han, Liming Xu, Jisen Zhang, Rhiannon Peery, Miranda J Haus, Wenwei Xiong, James A Walsh, Jun Wu, Ming-Li Wang, Yun J Zhu, Robert E Paull, Anne B Britt, Chunguang Du, Stephen R Downie, Mary A Schuler, Todd P Michael, Steve P Long, Donald R Ort, J William Schopf, David R Gang, Ning Jiang, Mark Yandell, Claude W dePamphilis, Sabeeha S Merchant, Andrew H Paterson, Bob B Buchanan, Shaohua Li* and Jane Shen-Miller*

Genome Biology 2013, 14:R41  doi:10.1186/gb-2013-14-5-r41

Include


Format