Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

Genome sequence of ground tit Pseudopodoces humilis and its adaptation to high altitude

Qingle Cai, Xiaoju Qian, Yongshan Lang, Yadan Luo, Jiaohui Xu, Shengkai Pan, Yuanyuan Hui, Caiyun Gou, Yue Cai, Meirong Hao, Jinyang Zhao, Songbo Wang, Zhaobao Wang, Xinming Zhang, Rongjun He, Jinchao Liu, Longhai Luo, Yingrui Li and Jun Wang*

Genome Biology 2013, 14:R29  doi:10.1186/gb-2013-14-3-r29

Include


Format