Open Access Highly Accessed Research

The draft genome of the carcinogenic human liver fluke Clonorchis sinensis

Xiaoyun Wang, Wenjun Chen, Yan Huang, Jiufeng Sun, Jingtao Men, Hailiang Liu, Fang Luo, Lei Guo, Xiaoli Lv, Chuanhuan Deng, Chenhui Zhou, Yongxiu Fan, Xuerong Li, Lisi Huang, Yue Hu, Chi Liang, Xuchu Hu, Jin Xu and Xinbing Yu*

Genome Biology 2011, 12:R107  doi:10.1186/gb-2011-12-10-r107

Article Metrics

15540
Total accesses


3
BioMed Central citations

Article metric FAQ

Accesses  

  • Last 30 days: 174 accesses
  • Last 365 days: 2733 accesses
  • All time: 15540 accesses

These numbers are accesses on BioMed Central websites only, and an underestimate of total usage. More information

Cited by

BioMed Central: 3 citations