Order reprints

Open Access Highly Accessed Open Badges

Obligate mutualism within a host drives the extreme specialization of a fig wasp genome

Jin-Hua Xiao, Zhen Yue, Ling-Yi Jia, Xin-Hua Yang, Li-Hua Niu, Zhuo Wang, Peng Zhang, Bao-Fa Sun, Shun-Min He, Zi Li, Tuan-Lin Xiong, Wen Xin, Hai-Feng Gu, Bo Wang, John H Werren, Robert W Murphy, David Wheeler, Li-Ming Niu, Guang-Chang Ma, Ting Tang, Sheng-Nan Bian, Ning-Xin Wang, Chun-Yan Yang, Nan Wang, Yue-Guan Fu, Wen-Zhu Li, Soojin V Yi, Xing-Yu Yang, Qing Zhou, Chang-Xin Lu, Chun-Yan Xu, Li-Juan He, Li-Li Yu, Ming Chen, Yuan Zheng, Shao-Wei Wang, Shuang Zhao, Yan-Hong Li, Yang-Yang Yu, Xiao-Ju Qian, Yue Cai, Lian-Le Bian, Shu Zhang, Jun-Yi Wang, Ye Yin, Hui Xiao, Guan-Hong Wang, Hui Yu, Wen-Shan Wu, James M Cook*, Jun Wang* and Da-Wei Huang*

Genome Biology 2013, 14:R141  doi:10.1186/gb-2013-14-12-r141

This article is currently available as a provisional PDF. Reprints are produced from the final PDF, which is normally produced within 3 weeks.

Please complete the following form to register your interest in ordering reprints of this article. BioMed Central will contact you by email when the final PDF is available with details of how to obtain a quotation and place an order.

Fields marked * are required

http://www.genomebiology.com/2013/14/12/R141
gb-2013-14-12-r141