Open Access Highly Accessed Open Badges Research

Genome sequencing of the high oil crop sesame provides insight into oil biosynthesis

Linhai Wang, Sheng Yu, Chaobo Tong, Yingzhong Zhao, Yan Liu, Chi Song, Yanxin Zhang, Xudong Zhang, Ying Wang, Wei Hua, Donghua Li, Dan Li, Fang Li, Jingyin Yu, Chunyan Xu, Xuelian Han, Shunmou Huang, Shuaishuai Tai, Junyi Wang, Xun Xu, Yingrui Li, Shengyi Liu*, Rajeev K Varshney*, Jun Wang* and Xiurong Zhang*

Genome Biology 2014, 15:R39  doi:10.1186/gb-2014-15-2-r39

Article Metrics

26442
Total accesses

Article metric FAQ

Accesses  

  • Last 30 days: 486 accesses
  • Last 365 days: 11677 accesses
  • All time: 26442 accesses

These numbers are accesses on BioMed Central websites only, and an underestimate of total usage. More information

Open Badges