Open Access Highly Accessed Open Badges Research

Genome sequence of ground tit Pseudopodoces humilis and its adaptation to high altitude

Qingle Cai, Xiaoju Qian, Yongshan Lang, Yadan Luo, Jiaohui Xu, Shengkai Pan, Yuanyuan Hui, Caiyun Gou, Yue Cai, Meirong Hao, Jinyang Zhao, Songbo Wang, Zhaobao Wang, Xinming Zhang, Rongjun He, Jinchao Liu, Longhai Luo, Yingrui Li and Jun Wang*

Genome Biology 2013, 14:R29  doi:10.1186/gb-2013-14-3-r29

Article Metrics

12334
Total accesses


2
BioMed Central citations

Article metric FAQ

Accesses  

  • Last 30 days: 146 accesses
  • Last 365 days: 2430 accesses
  • All time: 12334 accesses

These numbers are accesses on BioMed Central websites only, and an underestimate of total usage. More information

Cited by

BioMed Central: 2 citations

Open Badges