Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

SOAPfuse: an algorithm for identifying fusion transcripts from paired-end RNA-Seq data

Wenlong Jia, Kunlong Qiu, Minghui He, Pengfei Song, Quan Zhou, Feng Zhou, Yuan Yu, Dandan Zhu, Michael L Nickerson, Shengqing Wan, Xiangke Liao, Xiaoqian Zhu, Shaoliang Peng, Yingrui Li, Jun Wang and Guangwu Guo*

Genome Biology 2013, 14:R12  doi:10.1186/gb-2013-14-2-r12

Include


Format