Open Access Highly Accessed Open Badges Method

SOAPfuse: an algorithm for identifying fusion transcripts from paired-end RNA-Seq data

Wenlong Jia, Kunlong Qiu, Minghui He, Pengfei Song, Quan Zhou, Feng Zhou, Yuan Yu, Dandan Zhu, Michael L Nickerson, Shengqing Wan, Xiangke Liao, Xiaoqian Zhu, Shaoliang Peng, Yingrui Li, Jun Wang and Guangwu Guo*

Genome Biology 2013, 14:R12  doi:10.1186/gb-2013-14-2-r12

Article Metrics

20408
Total accesses

Article metric FAQ

Accesses  

  • Last 30 days: 389 accesses
  • Last 365 days: 4421 accesses
  • All time: 20408 accesses

These numbers are accesses on BioMed Central websites only, and an underestimate of total usage. More information

Open Badges