Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

Obligate mutualism within a host drives the extreme specialization of a fig wasp genome

Jin-Hua Xiao, Zhen Yue, Ling-Yi Jia, Xin-Hua Yang, Li-Hua Niu, Zhuo Wang, Peng Zhang, Bao-Fa Sun, Shun-Min He, Zi Li, Tuan-Lin Xiong, Wen Xin, Hai-Feng Gu, Bo Wang, John H Werren, Robert W Murphy, David Wheeler, Li-Ming Niu, Guang-Chang Ma, Ting Tang, Sheng-Nan Bian, Ning-Xin Wang, Chun-Yan Yang, Nan Wang, Yue-Guan Fu, Wen-Zhu Li, Soojin V Yi, Xing-Yu Yang, Qing Zhou, Chang-Xin Lu, Chun-Yan Xu, Li-Juan He, Li-Li Yu, Ming Chen, Yuan Zheng, Shao-Wei Wang, Shuang Zhao, Yan-Hong Li, Yang-Yang Yu, Xiao-Ju Qian, Yue Cai, Lian-Le Bian, Shu Zhang, Jun-Yi Wang, Ye Yin, Hui Xiao, Guan-Hong Wang, Hui Yu, Wen-Shan Wu, James M Cook*, Jun Wang* and Da-Wei Huang*

Genome Biology 2013, 14:R141  doi:10.1186/gb-2013-14-12-r141

Include


Format