Open Access Highly Accessed Open Badges Research

Genome-wide analysis of plant nat-siRNAs reveals insights into their distribution, biogenesis and function

Xiaoming Zhang, Jing Xia, Yifan E Lii, Blanca E Barrera-Figueroa, Xuefeng Zhou, Shang Gao, Lu Lu, Dongdong Niu, Zheng Chen, Christy Leung, Timothy Wong, Huiming Zhang, Jianhua Guo, Yi Li, Renyi Liu, Wanqi Liang, Jian-Kang Zhu, Weixiong Zhang* and Hailing Jin*

Genome Biology 2012, 13:R20  doi:10.1186/gb-2012-13-3-r20

Article Metrics

17441
Total accesses


4
BioMed Central citations

Article metric FAQ

Accesses  

  • Last 30 days: 241 accesses
  • Last 365 days: 2606 accesses
  • All time: 17441 accesses

These numbers are accesses on BioMed Central websites only, and an underestimate of total usage. More information

Cited by

BioMed Central: 4 citations

Open Badges