Download references

This article is part of a special issue on epigenomics.

Open Access Highly Accessed Open Badges

Differential DNA methylation in discrete developmental stages of the parasitic nematode Trichinella spiralis

Fei Gao, Xiaolei Liu, Xiu-Ping Wu, Xue-Lin Wang, Desheng Gong, Hanlin Lu, Yudong Xia, Yanxia Song, Junwen Wang, Jing Du, Siyang Liu, Xu Han, Yizhi Tang, Huanming Yang, Qi Jin*, Xiuqing Zhang* and Mingyuan Liu*

Genome Biology 2012, 13:R100  doi:10.1186/gb-2012-13-10-r100

Include


Format