Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

Genome sequence of the insect pathogenic fungus Cordyceps militaris, a valued traditional chinese medicine

Peng Zheng, Yongliang Xia, Guohua Xiao, Chenghui Xiong, Xiao Hu, Siwei Zhang, Huajun Zheng, Yin Huang, Yan Zhou, Shengyue Wang, Guo-Ping Zhao, Xingzhong Liu, Raymond J St Leger and Chengshu Wang*

Genome Biology 2011, 12:R116  doi:10.1186/gb-2011-12-11-r116

Include


Format