Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

Genome-wide patterns of genetic variation in sweet and grain sorghum (Sorghum bicolor)

Lei-Ying Zheng, Xiao-Sen Guo, Bing He, Lian-Jun Sun, Yao Peng, Shan-Shan Dong, Teng-Fei Liu, Shuye Jiang, Srinivasan Ramachandran, Chun-Ming Liu and Hai-Chun Jing*

Genome Biology 2011, 12:R114  doi:10.1186/gb-2011-12-11-r114

Include


Format