Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

The draft genome of the carcinogenic human liver fluke Clonorchis sinensis

Xiaoyun Wang, Wenjun Chen, Yan Huang, Jiufeng Sun, Jingtao Men, Hailiang Liu, Fang Luo, Lei Guo, Xiaoli Lv, Chuanhuan Deng, Chenhui Zhou, Yongxiu Fan, Xuerong Li, Lisi Huang, Yue Hu, Chi Liang, Xuchu Hu, Jin Xu and Xinbing Yu*

Genome Biology 2011, 12:R107  doi:10.1186/gb-2011-12-10-r107

Include


Format