Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

Microarray-based gene expression profiles in multiple tissues of the domesticated silkworm, Bombyx mori

Qingyou Xia, Daojun Cheng, Jun Duan, Genhong Wang, Tingcai Cheng, Xingfu Zha, Chun Liu, Ping Zhao, Fangyin Dai, Ze Zhang, Ningjia He, Liang Zhang* and Zhonghuai Xiang*

Genome Biology 2007, 8:R162  doi:10.1186/gb-2007-8-8-r162

Include


Format