Open Access Highly Accessed Open Badges Method

Microarray-based gene expression profiles in multiple tissues of the domesticated silkworm, Bombyx mori

Qingyou Xia, Daojun Cheng, Jun Duan, Genhong Wang, Tingcai Cheng, Xingfu Zha, Chun Liu, Ping Zhao, Fangyin Dai, Ze Zhang, Ningjia He, Liang Zhang* and Zhonghuai Xiang*

Genome Biology 2007, 8:R162  doi:10.1186/gb-2007-8-8-r162

Article Metrics

20536
Total accesses


13
BioMed Central citations

Article metric FAQ

Accesses  

  • Last 30 days: 138 accesses
  • Last 365 days: 2042 accesses
  • All time: 20536 accesses

These numbers are accesses on BioMed Central websites only, and an underestimate of total usage. More information

Cited by

BioMed Central: 13 citations

Open Badges