Download references

Open Access Open Badges

Generation of medaka gene knockout models by target-selected mutagenesis

Yoshihito Taniguchi, Shunichi Takeda, Makoto Furutani-Seiki, Yasuhiro Kamei, Takeshi Todo, Takao Sasado, Tomonori Deguchi, Hisato Kondoh, Josine Mudde, Mitsuyoshi Yamazoe, Masayuki Hidaka, Hiroshi Mitani, Atsushi Toyoda, Yoshiyuki Sakaki, Ronald HA Plasterk* and Edwin Cuppen

Genome Biology 2006, 7:R116  doi:10.1186/gb-2006-7-12-r116

Include


Format