Download references

Open Access Open Badges

Contribution of transcriptional regulation to natural variations in Arabidopsis

Wenqiong J Chen, Sherman H Chang, Matthew E Hudson, Wai-King Kwan, Jingqiu Li, Bram Estes, Daniel Knoll, Liang Shi and Tong Zhu*

Genome Biology 2005, 6:R32  doi:10.1186/gb-2005-6-4-r32

Include


Format